(Official) TNPSC Group 2 Syllabus 2022 Download PDF TNPSC குரூப் 2 பாடத்திட்ட தேர்வு முறை தலைப்பு வாரியாக

TNPSC Group 2 Syllabus 2022 PDF Download In Tamil. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) ஒருங்கிணைந்த சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு-II  சமீபத்திய தேர்வு முறை பாரதி முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்து பதில் தீர்வுடன் PDF இல் நடத்துகிறது. TNPSC குரூப் 2 தேர்வு முறை கட் ஆஃப் இங்கே பார்க்கவும்.

TNPSC Group Group 2 Syllabus

 

TNPSC Group 2 Syllabus 2022 PDF Download

தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் குரூப் 2 பாடத்திட்டம் 2022 – குரூப் 2 இன் 5000+ பதவிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான அறிவிப்பை தமிழ் அரசு வெளியிட்டுள்ளது. TNPSC குரூப் 2 பாடத்திட்டம் 2022 தேர்வு முறை & வினாத்தாள், தேர்வு செயல்முறையை கீழே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தயாரிப்பைத் தொடங்க, விண்ணப்பதாரர்கள் TNPSC குரூப் II தேர்வு முறை மற்றும் பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு தேதி 2022 ஆகியவற்றைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

TNPSC Group 2 Exam Date 2022

Tamil Nadu Public Service Commission Group 2 Exam will be conducted in the May 2022 So friends, very few days are left for the exam and from today itself you should start preparing for it. In this article, we will provide you all the information related to this recruitment.

Name of the exam TNPSC Gr-II (CCSE-II)
Total Vacancies 5,529
Name of the Posts Deputy Commercial Tax Officer, Sub Registrar, etc.
Prelims Exam Date 2022 May 2022

TNPSC Group 2 Syllabus 2022

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் குரூப் 2 பணிகளுக்கான குறுகிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது, அதன் ஆன்லைன் படிவம் பிப்ரவரி 2022 முதல் தொடங்கும். இதற்கென புதிய தேர்வு முறை வெளியிடப்பட்டுள்ளது, புதிய பாடத்திட்டம் துறையால் வெளியிடப்படாத வரை, பழைய பாடத்திட்டத்தை தயார் செய்ய வேண்டும்.அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பாட வாரியாக பாடத்திட்டத்தை சரிபார்க்க வேண்டும்.

TNPSC Group 2 Selection Process

 • Prelims: 3 Hours
 • Mains Paper I: 1 Hour 30 Minutes
 • Mains Paper II: 3 Hours

You May Also Like this

TNPSC Group 2 Exam Pattern 2022 

Subject Duration Maximum marks Qualifying Marks
Preliminary Exam

 • General Studies
  (Degree Standard)
  (175 items)
 • Aptitude and Mental Ability
  Test (S.S.L.C. Std.)
  (25 items)
3 hours 300 90
Mains Exam:
Paper I (Qualifying in Nature)
1 hour 30 minutes 100 25
Mains Exam:
Paper-II

 • General Studies: Degree Standard (Descriptive Type)
3 hours 300
 • 90 out of 300 marks for Non-interview Post
 • 102 out of 340 For Interview Post
  (300 + 40 marks of interview)
Interview 40 marks

 Prelims Exam.

Subjects Number of Questions Maximum marks Duration
General Tamil/General English 100 300 3 hours
General Studies 75
Aptitude and Mental Ability Test 25

 

General English- Part A: Grammar (New)

 • Phrases
 • Synonyms
 • Antonyms
 • Prefix & Suffix
 • Fill in the blanks
 • Prepositions
 • Tenses
 • Voice
 • Homophones
 • Error Detection
 • Comprehension
 • Odd one out
 • Word Formation
 • Identify the sentence
 • Compound words

General English Part B: Literature (New)

 • Figure of Speech
 • Appreciation Questions from Poetry
 • Important Lines from Poem
 • Biography of Important persons
 • Shakespeare
 • Oscar Wilde
 • Dr Karl Paulnack
 • Comprehension Question from Motivational Essays
 • British English-American English
 • Comprehension Question from Description of Places

General English Part C: Author & Literary Work (New)

 • Poem & Poets
 • Author & their stories
 • Biography & Auto Biography
 • Characters, Quotes, Important Lines of Indian Authors
 • Nationality of story
 • Drama
 • Folk Arts
 • About Poets, Dramatist
 • Famous Quotes
 • Various Works of Author
 • Period of the poets
 • Nature centred Literary works and global issue Environment & Conservation
 • Theme observed in Literary Work

Unit 1: General Science

 • Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote   Learning Vs Conceptual Learning – Science as a   tool to understand the past, present, and future.
 • Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics – Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light,   Sound,   Heat,   Nuclear   Physics,     Laser, Electronics and Communications.
 • Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides.
 • Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health, and Hygiene, Human Diseases.
 • Environment and Ecology.

Unit 2: Current Events

 1. History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in the news – Sports – Books and authors.
 2. Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems.
 3. Geography – Geographical landmarks.
 4. Economics – Current socio-economic issues.
 5. Science – Latest inventions in Science and Technology.

Unit 3: Geography In India

 1. Location – Physical features – Monsoon, rainfall, weather, and climate – Water resources – Rivers in India – Soil, minerals, and natural resources – Forest and wildlife – Agricultural pattern.
 2. Transport – Communication.
 3. Social geography – Population density and distribution – Racial, linguistic groups, and major tribes.
 4. Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy.

Unit 4: History and Culture Of India

 1. Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals, and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms – South Indian History.
 2. Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India.
 3. Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, Custom.
 4. India as a Secular State, Social Harmony.

Unit 5: Indian Polity

 1. Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State, and Union Territory.
 2. Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy.
 3. Union Executive,  Union  legislature  –  State  Executive,   State Legislature – Local governments, Panchayat
 4. Spirit of Federalism: center-state Relationship.
 5. Election – Judiciary in India – Rule of law.
 6. Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and Lokayukta – Right to Information – Empowerment of women – Consumer protection forums, Human rights charter.

Unit 6: Indian Economy

 1. Nature of Indian economy – Five-year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog.
 2. Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax.
 3. Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in agriculture – Industrial growth – Rural welfare oriented programs – Social problems – Population, education, health, employment, Poverty.

Unit 7: Indian National Movement

 1. National renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.ChidambaranarJawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose, and others.
 2. Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements.
 3. Communalism and partition.

Unit 8: History, Culture, Heritage and Socio-Political Movements in Tamil Nadu

 • History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times.
 • Thirukkural :

(a)  Significance as Secular literature
(b) Relevance to Everyday Life
(c) Impact of Thirukkural on Humanity
(d) Thirukkural and  Universal  Values  – Equality, Humanism, etc
(e) Relevance to Socio – Politico-Economic affairs
(f) Philosophical content in Thirukkural

 • Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in freedom
 • Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu  –  Justice  Party,  Growth  of  Rationalism  –  Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar

Unit 9: Development Administration in Tamil Nadu

 1. Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu.
 2. Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio-economic development of Tamil Nadu.
 3. Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of  Socio-Economic Development.
 4. Education and Health systems in Tamil Nadu.
 5. Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.
 6. Achievements of Tamil Nadu in various fields.
 7. E-governance in Tamil Nadu.

Unit 10: Aptitude and Mental Ability

 1. Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM).
 2. Ratio and Proportion.
 3. Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work.
 4. Logical Reasoning – Puzzles – Dice – Visual Reasoning – Alphanumeric Reasoning – Number Series

General Awareness and General Knowledge” include questions related to –

 • General Mental Ability and General Intelligence.
 • History of India and History of Gujarat.
 • Cultural heritage of India and Gujarat.
 • Geography of India and Geography of Gujarat
 • Sports.
 • Indian Polity and the Constitution of India.
 • Panchayati Raj.
 • Welfare schemes of Gujarat State and Union Government.
 • Indian Economy and Planning.
 • General Science, Environment and Information & Communication Technology.
 • Current affairs of Regional, National and International Importance.

TNPSC Group 2 Exam Pattern For Mains

The TNPSC Group 2 Mains Exam Pattern will have two papers: Paper I and Paper-II. Both the papers will have different qualifying marks and exam duration.

 • TNPSC Group 2 Mains Exam holds utmost importance as the marks secured by the candidates in this Exam is considered for the Final Selection.
 • This will have 2 papers: Paper I and Paper II.
 • Part A – It has 2 questions from Tamil to English Translation and English to Tamil Translation.
 • Part B – It has 10 questions from Precis Writing, Comprehension, Hints Development and Essay Writing on ‘Thirukkural’ and Letter writing.
 • Paper I will be of 100 marks of 1 hour 30 minutes duration.
 • Paper II will be of 300 marks of 3 hour duration.Down
 • Answer sheets of the candidates who do not secure minimum qualifying marks in Paper-I will not be considered for the evaluation of Paper-II
 • Minimum 102 and 90 marks are required to qualify in group 2 and group 2A main exams respectively.
 • TNPSC Group 2 exam is bilingual and available in both the English and Tamil languages.

TNPSC Group Group 2 Syllabus PDF Download 

Comment Below For More Discussion